Wednesday, 18 May 2011

Memelihara Dan Memulihara Alam

PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA
                         ALAM
 

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.1
Memelihara alam bermaksud

i
menjaga alam
iii
melindungi alam

ii
membela alam
iv
memulihkan alam


A
i, ii dan iii
C
i, iii dan iv

B
i, ii dan iv
D
ii, iii dan iv

2
Memulihara alam bermaksud

A
menjaga alam daripada pencemaran
C
mengembalikan alam kepada habitat asalnya

B
membela alam dari sebarang kemusnahan
D
melindungi alam daripada sebarang kerosakan

3
Kerosakan alam berpunca daripada

i
kerosakan tanah dan menebang pokok-pokok
iii
perburuan dan pembunuhan haiwan

ii
pengurusan alam menurut peraturan Allah s.w.t.
iv
pencemaran air, udara dan bunyi


A
i, ii dan iii
C
i, iii dan iv

B
i, ii dan iv
D
ii, iii dan iv

4
Manakah antara berikut merupakan cara memulihara alam?.

i
Merancang kawasan pembangunan dan perindustrian
iii
Menanam semula pokok-pokok yang ditebang

ii
Membersihkan sungai-sungai daripada kekotoran
iv
Mengawal pencemaran udara


A
i dan ii
C
iii dan iv

B
ii dan iii
D
i dan iv

5
Berikut adalah cara-cara untuk memelihara alam daripada kemusnahan, kecuali

A
mengekalkan habitat haiwan
C
merancang strategi pembangunan

B
memelihara keindahan sungai
D
menggalakkan penebangan hutan belantara

6
Keindahan alam bukti kepada

i
kekuasaan Allah s.w.t
iii
kebijaksanaan Allah s.w.t.

ii
keampunan Allah s.w.t.
iv
kesempurnaan Allah s.w.t.


A
i, ii dan iii
C
i, iii dan iv

B
i, ii dan iv
D
ii, iii dan iv


Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.

7
Lapisan atmosfera yang bertindak sebagai perisai sinar ultra ungu.

8
Sistem yang melibatkan interaksi antara suatu komuniti dengan alam persekitarannya.
9
Proses kitaran air yang membentuk hujan.

10
Proses tumbuhan membina makanan.

11
Memanfaatkan semula barang-barang yang terbuang
Tandakan (  ü  ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan (  Î ) pada pernyataan yang SALAH.


Sumbangan alam kepada manusia mengawal pencemaran udara


Sikap rakus dan tidak amanah dalam mengurus alam adalah punca utama berlakunya kerosakan dan bencana alam.

Perbuatan merosakkan alam akan menguntungkan manusia


Memulihara alam bermaksud memakmur alam dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t..

Carta di bawah berkaitan tanggungjawab khalifah Allah s.w.t. terhadap alam.
Membersihkan Sungai
Menanam semula Pokok
Mengawal Pencemaran Alam
Mengawal Penebangan Hutan
X
Y
TANGGUNGJAWAB KHALIFAH ALLAH S.W.T. TERHADAP ALAM

16
Tanggungjawab X ialah : __________________________________
17
Tanggungjawab Y ialah : __________________________________
KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1
Terangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk memelihara alam sekitar.


2
Senaraikan bentuk pencemaran alam sekitar.


3
Cadangkan tiga cara untuk mengatasi masalah pencemaran alam


4
Jelaskan faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan alam diteruskan?.


5
Anda terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apakah tindakan yang anda lakukan.
Jawapan

PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA
                         ALAM
 KERTAS 1BAHAGIAN A1
A
4
D
2
C
5
D
3
C
6
CBAHAGIAN B7
Ozon
8
Ekosistem
9
Kondensasi
10
Fotosintesis
11
Kitar semula12
ü
14
Î
13
ü
15
Î16
memelihara alam
17
memulihara alamKERTAS 21
Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar.
·         Menjaga kebersihan.
·         Tidak membuang sampah di merata tempat.
·         Membakar sampah di tempat yang disediakan.
·         Membantu program keceriaan sekolah.


2
Bentuk pencemaran alam sekitar
·         Pencemaran udara
·         pencemaran air
·         pencemaran bunyi


3
Cara mengatasi masalah pencemaran alam
·         Memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga alam
·         Mengedarkan risalah tentang keburukan pencemaran
·         Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar
·         Mengenakan hukuman yang berat kepada pencemar alam
·         Mendedahkan kegiatan pencemaran kepada umum


4
Faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan alam diteruskan
·         Hidup menjadi aman dan selesa
·         Dapat menikmati sumber alam dan memanfaatkannya
·         Dapat mengekalkan keindahan alam
·         Menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah s.w.t.


5
Tindakan apabila terserempak dengan pembuangan sisa toksik
·         Segera melaporkan kepada pihak berkuasa
·         Memberi kerjasama yang sewajarnya kepada vpihak berkuasa
·         Memberi nasihat tentang bahaya pembuangan sisa toksik
No comments:

Post a Comment